Úvodní stránka

Územní pracoviště Brno I oznamuje konání veřejné dražby rekreačních objektů


 

Základní informace o dražbě

Číslo jednací: 4088611/16/3001-80541-712022
Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I, Příkop 25, 604 23 Brno, 1. patro, zasedací místnost č. 107
Datum a čas: 23.11.2016 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Dne 23. 11. 2016 od 9:30 hod.
Dražební jistota: 60 000,00 Kč
Nejnižší podání: 272 500,00 Kč
Dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

Místo konání dražby: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I, Příkop 25, 604 23 Brno - střed. Datum a čas konání dražby: 23. 11. 2016 v 10:00 hod. Zápis dražitelů bude probíhat dne 23. 11. 2016 od 09:30 hod. 1. Předmět dražby: • Nemovitá věc – pořadové č. 1 a) Označení a popis dražené nemovité věci Parcela St. 10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2, jejíž součástí je budova Zálesí, čp. 19 – bydlení, ve funkčním celku s parcelou č. 9 – zahrada o výměře 315 m2. Vše zapsáno na LV č. 150, pro obec Biskupice, kat. úz. Zálesí u Jevíčka, u KÚ pro Pardubický kraj. - označení a popis příslušenství, které je draženo spolu s nemovitou věcí, a není samostatně zapsáno na listu vlastnictví: - bez příslušenství b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou nebyly při místním šetření spojeném s ohledáním pozemku provedeném znalcem, ani jiným způsobem zjištěny. c) Výsledná cena předmětu dražby: 400.000,- Kč d) Nejnižší dražební podání: 200.000,- Kč e) Dražební jistota Dražební jistota byla stanovena ve výši: 50.000,- Kč (slovy:padesáttisíckorunčeských). • nemovitá věc – pořadové č. 2 a) Označení a popis dražené nemovité věci: Parcela. č. 198/4 - trvalý travní porost o výměře 5403 m2, zapsaná na LV č. 150 pro obec Biskupice, kat. úz. Zálesí u Jevíčka, u KÚ pro Pardubický kraj společně s parcelou č. 198/7 - trvalý travní porost o výměře 1196 m2, zapsaná na LV č. 150 pro obec Biskupice, kat. úz. Zálesí u Jevíčka, u KÚ pro Pardubický kraj. - označení a popis příslušenství, které je draženo spolu s nemovitou věcí a není samostatně zapsáno na listu vlastnictví: bez příslušenství b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou nebyly při místním šetření spojeném s ohledáním pozemku provedeném znalcem, ani jiným způsobem zjištěny. c) Výsledná cena předmětu dražby: 145.000,- Kč. d) Nejnižší dražební podání: 72.500,- Kč e) Dražební jistota: Dražební jistota byla stanovena ve výši: 10.000,-Kč (slovy:desettisíckorunčeských). Znalecký posudek, k předmětům dražby, č. 1713/2015, zpracovaný znalcem Ing. Lucií Janíčkovou, ze dne 23. 3. 2015, je k nahlédnutí na Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I v kanceláři 137.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

 
 
 
Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 28 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz