Úvodní stránka

SZIF vyplatil na dotacích v loňském roce 37,6 miliardy korun

 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplatil v rámci Společné zemědělské politiky v roce 2014 celkem 37,6 miliardy Kč. Největší podíl připadl opět na tzv. přímé platby, na které bylo v loňském roce z rozpočtu EU čerpáno 24,3 miliardy Kč.

SZIF administruje a kontroluje opatření Společné zemědělské politiky (SZP) financovaná z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu.

V roce 2014 hospodařil SZIF s finanční částkou 41,6 miliardy Kč, z toho dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství činily 25,5 miliardy Kč. Celkové užití zdrojů SZIF v loňském roce dosáhlo výše 39 miliard Kč, z toho se na Společnou zemědělskou politiku vyplatilo 37,6 miliardy Kč, na marketingovou činnost 69 milionů Kč a na správní výdaje 1,4 miliardy Kč.

Nejvíce se na výplatách SZIF v rámci SZP podílely přímé platby, na které bylo v loňském roce z rozpočtu EU čerpáno 24,3 miliardy Kč. Na přechodné vnitrostátní podpory k přímým podporám, které jsou financovány z národního rozpočtu, byla vyplacena částka 68 milionů Kč. Žadatelé o přímé platby, neprojektová opatření Programu rozvoje venkova a Přechodné vnitrostátní podpory žádají prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti, jejichž počet má každým rokem vzestupnou tendenci. V roce 2014 jich bylo podáno téměř 30 tisíc na celkovou plochu 3 547 994 ha.

Největší část výplat zaujímala Jednotná platba na plochu (SAPS), která probíhala opět ve dvou etapách. Od 16. října 2014 se začala vydávat Rozhodnutí o platbě záloh ve výši 50 % celkové přiznané částky. Platby byly odesílány ihned po vydání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí, aby zemědělci obdrželi finanční prostředky co nejdříve. Od 1. prosince 2014 následovalo rozesílání Rozhodnutí o doplatku.

Rok 2014 byl v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) rokem přechodným. Sedmileté programové období PRV 2007 – 2013 skončilo, ale pro dočerpání celkové alokace programu byla v průběhu loňského roku vyhlášena ještě další kola příjmu žádostí. Poslední mimořádné 22. kolo příjmu žádostí bylo zaměřeno na podporu realizace projektů spolupráce mezi Místními akčními skupinami s finančním objemem 83,5 milionu Kč a dále na pořízení strojů v zemědělství, lesnické techniky a na pořízení strojů a technologií pro zpracování zemědělských a potravinářských produktů v celkové výši 1 miliardy Kč. V roce 2014 bylo v rámci PRV vyplaceno 12,5 miliardy Kč, z toho 2,8 miliardy ze státního rozpočtu a 9,7 miliardy z rozpočtu EU.

Co se týká procentuálního podílu čerpání finančních zdrojů v rámci jednotlivých OS PRV, největší podíl zaujímala OSA II (59 %) se zaměřením na zlepšování životního prostředí a krajiny. OSA III, podporující rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova, se podílela 17 %, OSA I se zaměřením na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 16,6 %, OSA IV Leader, která je osou metodickou a je uskutečňována prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření OS I až III, 7 % a OSA V - technická pomoc na podporu ostatních opatření PRV 0,4 %.

V roce 2014 bylo v rámci Společné organizace trhu vynaloženo 718 milionů Kč. Jedná se o prostředky, které byly využívány zejména na programy Podpora spotřeby školního mléka a Ovoce a zelenina do škol, zlepšení výroby včelařských produktů, podporu restrukturalizace vinic a investic s vínem, podporu pro organizace producentů ovoce a zeleniny a na propagaci zemědělských produktů.

Nová pravidla SZP 2014 – 2020 začnou vzhledem k implementaci právních úprav do vnitřních norem členských státu EU platit až od letošního roku. Svým zaměřením bude nastupující SZP podporovat především konkurenceschopnost zemědělství, diverzifikaci činností, šetrný přístup k životnímu prostření, dále generační obměnu na venkově i odvětví nebo regiony, které čelí určitým obtížím, či jsou velmi důležité z hospodářského, sociálního nebo environmentálního hlediska.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

25.03.2015 (autor Redakce)


Související
 

Kompenzace škod způsobených jarními mrazy

vydáno 19.10.2016

Podmínky, za kterých mohou ovocnáři získat kompenzaci škod způsobených jarními mrazy, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Na peníze mají nárok pěstitelé, kteří kvůli mimořádně nepříznivému počasí ztratili víc než 50 % svých obvyklých tržeb, jakých dosahovali v posledních třech letech. Celkem se mezi ně rozdělí 133...

Téma: Zemědělství a potravinářství

Obce mohou žádat o dotaci na pořízení územních plánů

vydáno 18.10.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017 na dotační titul „Územní plán“. Pro žadatele je připraveno dvacet milionů korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od...

Téma: Samospráva a regiony / Veřejné finance

Hlavní platby zemědělcům pro letošek schváleny

vydáno 17.10.2016

Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2016 sazbu jednotné platby na plochu (SAPS), platby na greening a platby pro mladé zemědělce. Zálohy na SAPS budou vyplaceny ve výši 70 %. Sazby jsou ve zhruba stejné výši jako loni.

Téma: Zemědělství a potravinářství

Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 28 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz