Úvodní stránka

5 miliard na zajištění pitné vody v období sucha

 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje tři nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Necelých 5 miliard korun z peněz EU půjde na projekty, které zlepší vodohospodářskou infrastrukturu v ČR, zamezí nedostatku pitné vody v období sucha a zlepší úroveň čištění odpadních vod. Příjem žádostí startuje 17. října a potrvá až do 19. ledna příštího roku.

„Nejvíce peněz, celkem 3,6 miliardy korun, půjde na kanalizace a čistírny odpadních vod, další víc než miliardu směřujeme na úpravny a přivaděče vody. 100 milionů korun poputuje na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami. Zlepšovat kvalitu vod v ČR je důležité a aktuálně velmi potřebné. Na kvalitní pitnou vodu má právo každý občan. Tím spíše, že kvalitu i množství vod v Česku nyní výrazně ovlivňuje pokračující sucho, které naši zemi poslední dva roky trápí. Nově vypsané výzvy tak vnímám jako potřebnou pomoc pro obce a města, kterým evropské prostředky pomohou financovat nákladné vodohospodářské projekty a zároveň splnit požadavky na kvalitu a čištění vod, které po nás požaduje Evropská komise,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Výsledky dotací jsou vidět
„Díky našemu Operačnímu programu Životní prostředí vzniklo v programovém období 2007–2013 382 čistíren odpadních vod, více než 4300 km stokových systémů, postavilo se či zrekonstruovalo skoro 600 km rozvodů pitné vody a na 25 úpraven pitné vody,“ vypočítává přínosy OPŽP ministr Brabec.

V současném Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 byly vyhlášeny již čtyři výzvy zaměřené na zlepšování kvality vod. Státní fond životního prostředí ČR v nich dostal takřka 250 žádostí s požadavkem dotace z EU přes 6 miliard korun. Z toho schváleno bylo 157 projektů s dotací ve výši přes 4,6 miliardy korun. „Díky tomu bude podpořeno 88 čistíren odpadních vod, vybudováno 714 km stokových systémů, 58 km rozvodů pitné vody a 8 úpraven pitné vody,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Žádosti o podporu bude možné podávat do systému MS 2014+ od 17. října. Kromě obcí a měst se mohou o dotaci hlásit také dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Dosáhnout mohou na dotaci až téměř 64 % z celkových způsobilých výdajů [1].

Čistší vodárenské nádrže i koupaliště - 38. výzva OPŽP
V této nové výzvě mohou získat dotaci projekty zaměřené na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami, takzvanou eutrofizaci vod. „Zájem máme zejména o projekty, které budou bránit znečišťování vodárenských nádrží, koupacích nadrží a přítoků do těchto nádrží,” uvádí ředitel Valdman.
O dotace tak bude možné zažádat na úhradu dodávek a instalace technologií na dodatečné odstraňování fosforu na stávajících čistírnách odpadních vod, ale také například na vybudování záchytných nádrží na jednotné kanalizaci.

Nová či modernizovaná kanalizace a čistírny odpadních vod - 42. výzva OPŽP
Finanční prostředky v celkové výši 3,6 miliardy korun je možně v rámci této výzvy čerpat na výstavbu kanalizací za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci nebo za předpokladu její související výstavby. „V tomto případě je třeba zopakovat, že podporovány budou pouze oddílné kanalizace, tedy ty, které nezatěžují ČOV dešťovou vodou. Výstavbu jednotné kanalizace lze podpořit jen ve výjimečných a odůvodněných případech, a to dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV, např. podchycením volných výustí. Z pohledu efektivity řešení je tento přístup jediný možný a poslední výzva jednoznačně prokázala, že to pro investory není překážkou,“ zdůraznil ředitel Valdman.

Podporu budou moci žadatelé získat dále přímo na výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod, včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí v tomto případě jeden milion korun.
„Chceme podpořit i ty žadatele, pro které není efektivním řešením výstavba klasické mechanicko-biologické ČOV, ale např. čistírna kořenová nebo decentralizované čištění na více menších čistírnách,“ vysvětlil ministr Brabec.

„Cesta nastoupená v minulých letech, kdy se kladl až příliš velký důraz na budování rozsáhlých kanalizačních sítí napojených na jednu centrální čistírnu odpadních vod, se neukázala jako jediná správná. V některých případech může být pro žadatele technicko-ekonomicky výhodnějším řešením likvidace odpadních vod např. na několika menších čistírnách, které budou sloužit pro dílčí části obce,“ doplnil ministr Brabec.

Zvýšení kvality pitné vody – 43. výzva OPŽP
Tato výzva úzce souvisí s výzvou předchozí. Dotace je možné získat na výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bez­pro­střední blízkosti, sloužících veřejné potřebě. O finanční podporu bude možné žádat konkrétně na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody i souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. Výzva by měla pomoci zejména obcím, které se následkem sucha potýkají s nedostatkem kvalitní pitné vody. „Kromě této výzvy, u které stejně jako u 42. výzvy nabízíme dofinancování projektů formou zvýhodněné půjčky z prostředků SFŽP ČR, máme zejména pro menší obce otevřenu výzvu v Národním programu Životní prostředí, kde lze získat podporu na průzkum, budování a posílení zdrojů pitné vody,“ upozornil ředitel Valdman.

Dokumenty k 38. výzvě
Dokumenty k 42. výzvě
Dokumenty k 43. výzvě

Poznámky:
[1] Maximální výše podpory činí přesně 63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Kontakt pro média:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz

Lucie Früblingová
samostatné oddělení komunikace SFŽP ČR
Tel.: +420 733 142 625
E-mailkomunikace@sfzp.cz

Téma: Životní prostředí, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, Ilustrační obrázek: bykst
19.09.2016 (autor Redakce)


Související
 

Senát schválil novelu zákona o ochraně ovzduší

vydáno 20.10.2016

Cílem novely je posílení ochrany ovzduší a tím i lidského zdraví před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd...

Téma: Právo a zákony / Životní prostředí

Kompenzace škod způsobených jarními mrazy

vydáno 19.10.2016

Podmínky, za kterých mohou ovocnáři získat kompenzaci škod způsobených jarními mrazy, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Na peníze mají nárok pěstitelé, kteří kvůli mimořádně nepříznivému počasí ztratili víc než 50 % svých obvyklých tržeb, jakých dosahovali v posledních třech letech. Celkem se mezi ně rozdělí 133...

Téma: Zemědělství a potravinářství

Obce mohou žádat o dotaci na pořízení územních plánů

vydáno 18.10.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017 na dotační titul „Územní plán“. Pro žadatele je připraveno dvacet milionů korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od...

Téma: Samospráva a regiony / Veřejné finance

Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 36 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz