Úvodní stránka

Kontroluje dodržování zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Česká inspekce životního prostředí
a) zpracovává a projednává návrh ročního plánu kontrol nad dodržováním zákona o prevenci závažných havárií se Státním úřadem inspekce práce, správními úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, Českým báňským úřadem a krajskými hygienickými stanicemi (dále jen "orgány integrované inspekce") a krajskými úřady a projednaný návrh předkládá ke schválení ministerstvu,
b) kontroluje, jak provozovatel dodržuje ustanovení zákona o prevenci závažných havárií,
c) může uložit provozovatelům pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem,
d) organizuje a koordinuje provádění kontrol (§ 33 zákona 59/2006 Sb.),
e) zpracovává výslednou zprávu o kontrole podle informací o dílčích kontrolách provedených orgány integrované inspekce (§ 33), krajským úřadem a na podkladě vlastního zjištění; výslednou zprávu o kontrole projedná s provozovatelem nejpozději do 30 dnů ode dne dokončení kontroly a nejpozději do 15 dnů ode dne jejího projednání s provozovatelem ji doručí krajskému úřadu a ministerstvu,
f) zpracovává roční souhrnnou zprávu o provedených kontrolách a zasílá ji ministerstvu.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Jaký je Váš postoj ke geneticky upraveným plodinám?


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2015, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz